Úplná pravidla soutěžní akce

„Rozdáváme 100 000 Kč na ALPINE PRO"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Rozdáváme 100 000 kč na ALPINE PRO" (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Smarty CZ, a.s. zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 17937 sídlo: Olivova 4/2096, 110 00, Praha ,1 IČ: 24228991, DIČ: CZ24228991 (dále jen „pořadatel“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž s názvem „Rozdáváme 100 000 kč na ALPINE PRO” bude probíhat od 00:00:01 7. 11. 2018 do 23:59:59 31. 12. 2018 (dále jen “doba konání soutěže”) na webových stránkách www.smarty.cz a na prodejnách Smarty Store.

3. Soutěžní výrobky

Do soutěže je možné se zapojit výhradně koupí jakéhokoli nového mobilního telefonu Huawei či jakéhokoli nového tabletu Huawei (dále jen “soutěžní výrobky”) na stránkách www.smarty.cz či na pobočkách Smarty Store, a to pouze v období od 00:00:01 7. 11. 2018 do 23:59:59 23. 11. 2018 (dále jen “vymezená doba pro nákup”). Jako soutěžní výrobek se nepočítá použité, zánovní či rozbalené zboží.

4. Účastníci soutěže

a) Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“), a která zcela splní pravidla a podmínky této soutěže. Osoby mladší 18 let se můžou zúčastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce, který je účastník povinen na vyžádání prokázat. V opačném případě má Pořadatel právo takového účastníka bez náhrady vyloučit ze soutěže.

b) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

c) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Smarty CZ, a.s., jakož i osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, dále pak jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučené osoby“).

d) V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že účastníci porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

5. Výherní ceny

a) V soutěži je možné vyhrát jednu z 10 poukázek na nákup značkového oblečení ALPINE PRO v nominálních hodnotách 1 krát 20 000 Kč, 2 krát 15 000 Kč, 3 krát 10 000 Kč a 4 krát 5 000 Kč (dále jen "výhra"). Soutěžní otázka spočívá v tipnutí správné odpovědi. Výhru získá 10 výherců, kteří se svou odpovědí na soutěžní otázku nejvíce přiblíží správné odpovědi. V případě shody má přednost dříve odeslaná odpověď.

b) Účastníci musí vyplnit všechny údaje webového soutěžního formuláře. Formuláře s neúplnými, chybnými či jinak nejasnými informacemi mohou být ze soutěže vyřazeny.

c) Veškeré další informace ohledně využití výherních poukázek jsou uvedeny přímo na zadní straně těchto poukázek.

6. Pravidla soutěže

a) Do soutěže se může přihlásit pouze účastník, který ve vymezené době pro nákup zakoupí na e-shopu www.smarty.cz nebo na jedné z prodejen Smarty Store jeden ze soutěžních výrobků a před skončením doby konání soutěže jej zaregistruje pomocí webového soutěžního formuláře, a zároveň zodpoví soutěžní otázku.

b) Účastník se zapojuje do soutěže správným vyplněním všech částí webového soutěžního formuláře na stránce www.smarty.cz/huawei-soutez-s-alpine-pro, včetně jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, odpovědi na soutěžní otázku a správného tvaru čísla objednávky potvrzující nákup soutěžních výrobků.

c) Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní zprávy z webového soutěžního formuláře. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní vstupy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru, soutěžní vstupy neúplné, smyšlené, opakující se a soutěžní vstupy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům (dále jen “neplatné soutěžní vstupy”). Platná soutěžní zpráva zaslaná osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

d) Do soutěže je možné se zapojit opakovaně, ovšem vždy s novým platným číslem objednávky potvrzující nákup soutěžních výrobků. Každé číslo objednávky může být použito pouze jednou.

7. Vyhlášení soutěže a předání výherních cen

a) Soutěž bude ukončena k poslednímu dni doby trvání soutěže, tedy k 31. 12. 2018.

b) Výherci se stávají osoby, jejichž odpovědi na soutěžní otázku se nejvíce blíží skutečnosti (dále jen “výherce”) či odpovědi, které se s ní slučují. Poukázky budou rozděleny sestupně dle hodnoty přímo úměrně k nejbližšímu tipu správné odpovědi. Nejbližší tip získá poukázku s nejvyšší nominální hodnotou, další tipy získají poukázky sestupně dle pořadí. V případě shody má přednost dřívější odpověď.

c) Výherci budou kontaktováni v nejbližším možném termínu po skončení doby trvání soutěže, nejpozději však do 30. 1. 2019 (dále jen “den vyhlášení soutěže”), prostřednictvím kontaktních údajů zadaných v soutěžním formuláři.

d) Výherce se musí při předání výhry prokázat platnou objednávkou potvrzující nákup soutěžních výrobků. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo požadovat fotodokumentaci výherce s výhrou a zároveň předat hlavní výhru ve svých prodejnách a pořídit foto/videozáznam s výhercem z předání výhry. Tyto pořízené záznamy mohou být pořadatelem soutěže použity k marketingovým účelům.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

a) Účast v soutěži je dobrovolná. Zapojením se do soutěže dle čl. 6. těchto Pravidel uděluje účastník svůj bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro registraci do soutěže za účelem identifikace účastníka za účelem plnění smlouvy mezi účastníkem soutěže a Pořadatelem.

b) Účastník uděluje dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v soutěžním formuláři nezbytných pro vyhodnocení soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže, předání výhry a marketing a propagaci.

c) Pro účely kontroly splnění podmínek akce, vyhodnocení soutěže, předání výhry a marketing a propagaci budou zpracovány následující údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, email, a v případě výhry některé z cen také adresa bydliště a obrazové či zvukové záznamy.

d) Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v soutěži po dobu 5 let od jejího ukončení. Pořadatel zpracovává tyto osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který mu byl účastníky soutěže udělen. Tento souhlas může být účastníky soutěže kdykoliv písemně odvolán.

e) Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

f) Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem některé z cen, pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

9. Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže či tuto soutěž ze závažných důvodů zkrátit, přerušit nebo zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

b) Pořadatel si vyhrazujie právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

c) Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.

e) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.

f) Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

g) Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

h) Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na url landiny a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.

V Praze dne 6. 11. 2018