Úplná pravidla soutěžní akce

„Nakup, vyfoť, vyhraj - tohle léto proplácíme nákupy"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Nakup, vyfoť, vyhraj - tohle léto proplácíme nákupy" (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Smarty CZ, a.s. zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 17937 sídlo: Olivova 4/2096, 110 00, Praha ,1 IČ: 24228991, DIČ: CZ24228991 (dále jen „pořadatel“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 00:00:01 1. 7. 2019 do 23:59:59 4. 8. 2019 (dále jen “doba konání soutěže”) na webových stránkách www.smarty.cz a na prodejně Smarty Store.

3. Zapojení do soutěže

a) Do soutěže je možné se zapojit koupí jakéhokoli zboží na e-shopu pořadatele či prodejně Smarty Store a splněním dalších podmínek uvedených na sociálních sítích pořadatele vždy na začátku každého soutěžního kola, a to pouze v době konání soutěže od 00:00:01 1. 7. 2019 do 23:59:59 4. 8. 2019. Zboží musí být součástí jedné objednávky a musí být uvedeno na společném daňovém dokladu, který Účastník dokládá v případě výhry.

4. Účastníci soutěže

a) Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „Účastník“), a která zcela splní pravidla a podmínky této soutěže. Osoby mladší 18 let se můžou zúčastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce, který je účastník povinen na vyžádání prokázat. V opačném případě má Pořadatel právo takového účastníka bez náhrady vyloučit ze soutěže.

b) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

c) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Smarty CZ, a.s., jakož i osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, dále pak jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučené osoby“).

d) V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že účastníci porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

5. Pravidla soutěže

a) Do soutěže se může zapojit každý zákazník, který v období od 1. 7. 2019 do 4. 8. 2019 zakoupí na e-shopu www.smarty.cz nebo na prodejně Smarty Store jakýkoli produkt nebo produkty, tento celý nákup poté originálně vyfotografuje a fotografii umístí na sociální sítě tak, jak v zadání každého jednotlivého kola uvádí pořadatel.

b) Soutěž probíhá na sociálních sítích pořadatele, jimiž jsou Facebook a Instagram. Účastník se zapojuje do soutěže v okamžiku umístění fotografie na sociální sítě. Na fotografii musí být vyobrazen celý uskutečněný nákup, který není starší než 1. 7. 2019. Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie splňující všechna pravidla. V případě výhry je nutné doložit doklad o nákupu, na kterém musí být uvedeny všechny vyfotografované položky.

c) Fotografie nesplňující pravidla nebo fotografie zaslaná osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

d) Do soutěže je možné se zapojit opakovaně, ovšem vždy s novým uskutečněným nákupem doloženým dokladem o koupi.

6. Soutěžní kola a výhra

a) V období trvání soutěže proběhne na Facebooku i Instagramu 5 soutěžních kol. V každém soutěžním kole bude vybrán jeden výherce z každé sociální sítě. Celkem bude takto vybráno deset výherců.

  • 1. kolo proběhne v období od 1. 7. do 7. 7. 2019, kdy bude vyhlášen jeden výherce z Facebooku a jeden z Instagramu.
  • 2. kolo proběhne v období od 8. 7. do 14. 7. 2019, kdy bude vyhlášen jeden výherce z Facebooku a jeden z Instagramu.
  • 3. kolo proběhne v období od 15. 7. do 21. 7. 2019, kdy bude vyhlášen jeden výherce z Facebooku a jeden z Instagramu.
  • 4. kolo proběhne v období od 22. 7. do 28. 7. 2019, kdy bude vyhlášen jeden výherce z Facebooku a jeden z Instagramu.
  • 5. kolo proběhne v období od 29. 7. do 4. 8. 2019, kdy bude vyhlášen jeden výherce z Facebooku a jeden z Instagramu.

b) Výhercem soutěžního kola se stává majitel nejoriginálnější fotografie, kterou vybere porota složená z pracovníků marketingového oddělení společnosti Smarty.

c) V soutěži je možné vyhrát proplacení nákupu, který je zachycen na soutěžní fotografii, nejvýše však v hodnotě 10 000 Kč. Majitel nákupu je povinen prokázat se platným daňovým dokladem. Výherce bude kontaktován prostřednictvím sociální sítě, na které se účastnil soutěže.

d) Proplacení proběhne formou předání výherní poukázky na nákup na www.smarty.cz nebo na prodejně Smarty Store v hodnotě soutěžního nákupu. Poukázky budou výhercům odeslány nejdříve 15 dní od uzavření soutěžního kola. Platnost poukázky je vždy měsíc od uzavření soutěžního kola.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

a) Účast v soutěži je dobrovolná. Zapojením se do soutěže dle čl. 5. těchto Pravidel uděluje účastník svůj bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro registraci do soutěže za účelem identifikace účastníka za účelem plnění smlouvy mezi účastníkem soutěže a Pořadatelem.

b) Účastník uděluje dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro vyhodnocení soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže, předání výhry a marketing a propagaci.

c) Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v soutěži po dobu 5 let od jejího ukončení. Pořadatel zpracovává tyto osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který mu byl účastníky soutěže udělen. Tento souhlas může být účastníky soutěže kdykoliv písemně odvolán.

d) Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

e) Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

8. Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže či tuto soutěž ze závažných důvodů zkrátit, přerušit nebo zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

b) Pořadatel si vyhrazujie právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

c) Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.

e) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.

f) Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

g) Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V Praze dne 1. 7. 2019