Podmínky Smarty affiliate programu

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují účast v affiliate a partnerském programu společnosti Smarty.cz, a.s. (dále jen “Provozovatel”). Affiliate partnerský program spočívá v zapínání elektronických reklamních prostředků společnosti Smarty, např. bannerů na online reklamním nosiči internetového partnera.

2. Partner

Partner je fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, je vlastníkem Webu nebo domény, na které je web provozován, nebo je oprávněna k užívání Webu/domény. V případě registrace do Provizního systému společnosti Smarty bude umísťovat na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které ve svém internetovém obchodě nabízí Provozovatel.

3. Provizní systém

Provozovatel v rámci internetového obchodu na webové stránce www.smarty.cz také zajišťuje Partnerovi přístup do affiliate sítě (dále jen „Provizní systém“), který umožňuje, aby Partner umístil na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které prodává Provozovatel. Provozovatel v souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny zboží, které Provozovatel prodá svým zákazníkům na základě přístupu zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na webových stránkách Partnera.

4. Podmínky vstupu do Provizního systému

Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Provizním systému, musí podat žádost k registraci vyplněním registračního formuláře. Poté, co žadatel obdrží na svůj e-mail přihlašovací údaje, a poprvé se na základě těchto údajů přihlásí do aplikace, stává se Partnerem Provizního systému. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami.

5. Povinnosti Partnera

Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset, resp. ho používat:

 • názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz Smarty.cz
 • webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou Smarty.cz
 • seznamy bannerů nebo webové stránky vyzývající k prokliknutí nebo vynucující si prokliknutí. Spojení na cílové stránky Smarty.cz je možné pouze tehdy, je-li před takové stránky zařazena „affiliate landing page“, která je pro uživatele jasně rozpoznatelná. Automatické a zavádějící spojení na cílové stránky Smarty.cz není dovoleno
 • publikující subjekty a stránky, které obsahují, používají nebo u uživatelů internetu instalují dialer, Adware a/nebo Spyware
 • koncentrace placených linků
 • webové stránky s vlastními partnerskými programy
 • cookie dropping, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups. Vytváření cookies je dovoleno pouze je-li použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek Smarty.cz, je-li reklamní prostředek Smarty.cz pro uživatele patrný, předchází-li vytvoření cookies dobrovolné a vědomé prokliknutí uživatele
 • webové stránky, které porušují právní předpisy ČR, popř. jejich prostřednictvím dochází k šíření pornografie, šíření propagačních prostředků protiústavních organizací, veřejné vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy, štvaní lidu, navádění k trestným činům a líčení násilností. Obsah, který porušuje dobré mravy a platné zákony nebo práva třetích stran
 • srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné
 • webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování, resp. stránky, které jsou nedostupné webové stránky, které navzdory výslovné akceptaci našeho reklamního filtru zabraňujícího spojení na stránky s pornografickým a násilí oslavujícím obsahem, provedou spojení na takovéto stránky
 • odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam

Při porušení ze strany přihlášených partnerů ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme právo k okamžitému vyloučení z affiliate programu společnosti Smarty, jednostrannému ukončení smlouvy a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany Provozovatele.

6. Reklamní systémy

V reklamních systémech vyhledávačů a obsahových sítích Google, Seznam a dalších není dovoleno následující:

 • používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy a pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny v reklamních textech, v klíčových slovech či ve viditelné URL
 • používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy, pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny a cílení dle domény odesílatele v Gmail Sponsored Promotions (GSP),
 • vytvářet remarketingové segmenty návštěvníků Smarty.cz
 • používat libovolnou URL e-shopu Smarty.cz jako cílovou URL reklamy

Při porušení některé povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách ztrácí affiliate partner nárok na příslušnou provizi a společnost Smarty je oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná pět pracovních dnů po výzvě k zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok společnosti Smarty na náhradu škody v plné výši. Partner navíc odpovídá za jakékoli nároky poškozených třetích osob a zavazuje se takové nároky plně uspokojovat. Společnost Smarty je dále oprávněna vyloučit Partnera z affiliate programu v případě porušení některé povinnosti stanovené těmito podmínkami.

7. Používání slevových kódů

Partner je oprávněn nabízet na svých internetových stránkách návštěvníkům pouze takové slevové kódy, které nabízejí slevu při nákupu v internetovém obchodě Provozovatele, které Provozovatel poskytl Partnerovi s konkrétní výši slevy. Partner není oprávněn nabízet jakékoli jiné slevy, slevové kódy nebo obdobné nabídky, které neobdržel od Provozovatele. V případě, že Partner takovou svou povinnost poruší, ztrácí nárok na odměnu z nákupu, který zákazník uskutečnil s takovou slevou, slevovým kódem nebo podobnou nabídkou.

8. Reklamní prostředky a online reklamní nosiče

Veškeré reklamní prostředky používané v rámci Provizního systému jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci Provizního systému. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou přípustné pouze po výslovném souhlasu provozovatele. Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení partnera z Provizního systému. Provozovatel Provizního systému si vyhrazuje právo na přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních prostředků (např. chybné prodejní ceny) na webové stránky partnera, popř. po partnerovi požadovat náhradu takových nároků, které musel uspokojit sám. Jakékoli použití překračující rámec Provizního systému, především komerční šíření nebo rozmnožování, je zakázáno resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas provozovatele Provizního systému. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na přenosná média. V ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů. Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce, je nepřípustná a nesmí být prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší společnosti Smarty za každé porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč.

9. Pravidla pro vyplácení provize

Provozovatel se zavazuje platit Partnerovi provizi, která náleží Partnerovi v případě, že Uživatel navštíví prostřednictvím webových stránek Partnera webové stránky Smarty.cz a zde uskuteční nákup. Partner obdrží odměnu tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 15 dní od posledního kliknutí z Partnerových stránek. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, když zákazník s provozovatelem uzavře kupní smlouvu. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupené zboží do 14 dnů v souladu s obchodními podmínkami provozovateli vrátí, zboží si nevyzvedne nebo je objednávka z jakýchkoliv důvodů stornována. Výše provizí může být změněna, v takovém případě bude Partner o změně informován. Partner nemá nárok na odměnu z uhrazených služeb, jako například doprava, dobírka apod. Vyplácená částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v Provizním systému. Odměna bude považována za splacenou okamžikem připsání odměny na účet Partnera. Provizní systém se nevztahuje na zákazníky, kteří spadají pod firemní klientelu Smarty a nakupují s předem nastaveným cenovým zvýhodněním na veškerý či část sortimentu Smarty nebo získávají individuální cenovou nabídku.

10. Osobní údaje

Partner dává přihlášením do Provizního systému provozovatele souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení. Osobní údaje provozovatel nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním systémem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí. Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního systému. Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na [email protected].

Doba trvání smlouvy a vypovězení smlouvy Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoli vypovědět. Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi provozovatelem a Partnerem. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí e-mailem minimálně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek. Strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro provozovatele na emailovou adresu [email protected] a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Provizním systému. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními Občanského zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 2445 a násl. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany Provozovatele a prvním přihlášením Partnera do Provizního systému.